Tegevusterapeut

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule tegevusterapeut tase 6 kutse andmise õiguse 23.mai 2013.a. koosolekul otsusega nr.14 kehtivusega kuni 22.05.2018. [Taotlus kutse andmise jätkamiseks on sisse antud]

Tegevusterapeut tase 6 kutsestandard (kehtiv kuni 20.11.2018) on leitav siit: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10670957

Kutse taotlemise tasud: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10469928/hinnad

KUTSE ANDMISE VOORUD

Järgmine kutse andmise voor (eeldusel, et ETL saab kutse andmise õiguse) toimub sügis/talv 2018 pärast kutse andmise korra uuendamist ja vastavusse viimist uuendatud tegevusterapeut tase 6 kutsestandardiga.

TEGEVUSTERAAPIA KUTSEALA KUTSEKOMISJONI LIIKMED (https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10469928/komisjonid)

 1. Töötajate esindajad:
 • Ida Joao-Hussar, MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit
 • Heili Piilberg, MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit
 1. Tööandja esindajad:
 • Kaire Kasema (kutsekomisjoni aseesimees), AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus
 • Kadri Englas, SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
 1. Koolitajate esindaja
 • Karin Lilienberg, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 1. Muud huvitatud osapooled
 • Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koda

HINDAMISKOMISJONI LIIKMED

Hindamiskomisjon koosneb 3 liikmest.
•    Kristiina Didrik (hindamiskomisjoni esimees)
•    Hanna-Maria Põldma (aseesimees)
•    Anne-Lys Lind
•    Ann Rajaver
•    Mariliis Põld
•    Katrin Viira
•    Ingrid Saarmets
•    Kaire Kasema

KUTSE TAOTLEMINE

Kutse taotlemise eeltingimused on:

1. Tegevusteraapiaalane kõrgharidus;
2. Erialane ja taotletava valdkonnaga seotud täienduskoolitus vähemalt ühe (1) EAP (26 akadeemilist tundi) kolme aasta kohta või tegevus koolitajana vähemalt ühe (1) EAP ulatuses või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid 1 EAP ulatuses;
3. Vähemalt kolme-aastane erialase praktilise töö kogemus  pärast erialase kõrghariduse omandamist vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul (lapsehoolduspuhkust ei arvestata pideva tööstaaži hulka). Juhul, kui taotlejal on küll erialane kõrgharidus ja ta on nõutud aja jooksul täitnud tegevusterapeudi tööülesandeid, kuid teise ametinimetuse all, vaadatakse antud juhtum üle individuaalselt ning väljastatakse otsus kutseeksamile lubamise või mittelubamise kohta.

Kutse andmine toimub vastavalt valitud tegevusalale. Valitud tegevusalad võivad olla:

 • Laste ja noorukite tegevusteraapia;
 • Eakate tegevusteraapia;
 • Tugiliikumise elundkonna häiretega isikute tegevusteraapia;
 • Neuroloogiliste häiretega isikute tegevusteraapia;
 • Vaimse tervise häiretega isikute tegevusteraapia.

Kutse taotlemine toimub 2 etapis:
1.    kirjaliku juhtumi analüüsi esitamine – juhtumianalüüs peab vastama kutsestandardi kohustuslikele kompetentsidele; taotleja tõendab hinnatavaid kompetentse juhendi järgi koostatud juhtumi analüüsi tabelis (vt. Hindamisstandard, vorm H1);
2.    intervjuu – taotleja tõendab kompetentse, esitades oma juhtumianalüüsi (aeg max 30 minutit) ja vastab suuliselt hindamiskomisjoni küsimustele vahetult või hindamiskomisjoni poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:

 • juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;
 • juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud kompetentside tegevusnäitajaid vastavalt taotleja valitud tegevualale;
 • taotleja esitab juhtumi analüüsi tabelit H1 kasutades.

Korraga võib taotleda rohkem kui ühe tegevusala kutset, kuid sel juhul tuleb iga valitud eriala kohta esitada eraldi avaldused, juhtumianalüüsid ja maksekorraldused. N: soovid taotleda neuroloogilise häiretega isikute tegevusteraapia ja tugiliikumise häiretega isikute tegevusteraapia kutset; selleks tuleb esitada 2 avaldust (üks neuroloogilise juhtumi kohta ja teine tugiliikumise häiretega juhtumi kohta), 2 eraldi juhtumianalüüsi (üks neuroloogilise juhtumi kohta ja teine tugiliikumise häiretega juhtumi kohta) ja 2 maksekorraldust (üks kord maksad neuroloogilise… kutse saamise eest ja teine kord maksad tugiliikumise…. kutse saamise eest).

Vastavalt kutse andmise korrale (dokumendi leiad SIIT) on kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 1. Vormikohane avaldus (NB! Avaldus peab olema digiallkirjastatud!!), vt. kutse andmise kord LISA 1;
 2. Vormikohane CV, vt. kutse andmise kord LISA 2.
 3. CV lisad, vt. kutse andmise kord lisa 1:
  3.1.    isikuttõendava dokumendi koopia;
  3.2.    haridusttõendava dokumendi koopia;
  3.3.    tööandja kinnitus töötamise ja koormuse kohta;
  3.4.    täienduskoolituste tunnistuste koopiad või dokumendite koopiad tegevuse kohta koolitajana või koopiad avaldatud publikatsioonidest või õppematerjalidest.
 4.  Juhtumianalüüs (koos lisadega);
 5. Maksekorralduse koopia(d).

KONTAKTISIK

Piret Laur, mobiil +372 5347 5939, e-post: ttkutse@gmail.com