Kutseeksam

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi eesmärk on:

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardi väljatöötamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kuidas saab kutsesüsteem toetada sinu tegevust?

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus. Kutsestandard ütleb, milline kompetentsus sul peaks olema, et oma kutsealal edukalt tegutseda.

Kui oled leidnud sinu tööle või huvidele vastava kutsestandardi, siis võid lasta oma kompetentsust hinnata. Hindamise tulemusena otsustab vastav kutset andev organ, kas sul on olemas vajalik kompetentsus, mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis. Kompetentsuse tõendamisel võetakse arvesse ka läbitud koolitusi ning edukat tegutsemist kutsealal. Positiivse otsuse järel väljastatakse sulle kutsetunnistus.

Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik ning ei ole töötamise eeltingimus, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on teataval ametikohal töötamiseks nõutud kutsetunnistuse olemasolu.
Kui ka sinu ametikohal kutsetunnistus seadusega nõutud ei ole, tasub selle omandamise peale mõelda, kuna kutsetunnistus aitab:

 • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima;
 • suurendada läbilöögivõimet tööturul;
 • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel;
 • planeerida oma karjääri ja arengut;
 • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib kutseseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12974050).
Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda (http://www.kutsekoda.ee/et/index).
Siin asub tegevusterapeutide kutsestandard: (http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10453817/pdf/tegevusterapeut-tase-6.5.et.pdf).

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule tegevusterapeut tase 6 kutse andmise õiguse 23.mai 2013.a. koosolekul otsusega nr.14.

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu kinnitas sama otsusega ka:
•    kutse andmise korra;
•    hindamisstandardi.

KUTSEKOMISJONI LIIKMED:

1.    Eesti Tegevusterapeutide liidu esindajad:
•    Ingrid Saarmets (kutsekomisjoni esimees)
•    Heili Piilberg
2.    Tööandja esindajad:
•    Kaire Kasema (kutsekomisjoni aseesimees), AS Keila Taastusravikeskus
•    Kadri Englas, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
3.    Koolitajate esindaja
•    Karin Lilienberg, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool TT õppetooli juhataja
4.    Kutsekoja esindaja
•    Kersti Rodes
5.    Muud huvitatud osapooled
•    Kerti Kollom Seidelberg, Eesti Puuetega Inimeste Liidu esindaja

HINDAMISKOMISJONI LIIKMED

Hindamiskomisjon koosneb 3 liikmest.
•    Kristiina Didrik (hindamiskomisjoni esimees)
•    Hanna-Maria Põldma (aseesimees)
•    Anne-Lys Lind
•    Ann Rajaver
•    Mariliis Põld
•    Katrin Viira
•    Ingrid Saarmets
•    Kaire Kasema

KUTSE TAOTLEMINE

Kutse taotlemise eeltingimused on:

1. Tegevusteraapiaalane kõrgharidus;
2. Erialane ja taotletava valdkonnaga seotud täienduskoolitus vähemalt ühe (1) EAP (26 akadeemilist tundi) kolme aasta kohta või tegevus koolitajana vähemalt ühe (1) EAP ulatuses või avaldatud publikatsioonid/ õppematerjalid 1 EAP ulatuses;
3. Vähemalt kolme-aastane erialase praktilise töö kogemus  pärast erialase kõrghariduse omandamist vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul (lapsehoolduspuhkust ei arvestata pideva tööstaaži hulka). Juhul, kui taotlejal on küll erialane kõrgharidus ja ta on nõutud aja jooksul täitnud tegevusterapeudi tööülesandeid, kuid teise ametinimetuse all, vaadatakse antud juhtum üle individuaalselt ning väljastatakse otsus kutseeksamile lubamise või mittelubamise kohta.

Kutse andmine toimub vastavalt valitud tegevusalale. Valitud tegevusalad võivad olla:

 • Laste ja noorukite tegevusteraapia;
 • Eakate tegevusteraapia;
 • Tugiliikumise elundkonna häiretega isikute tegevusteraapia;
 • Neuroloogiliste häiretega isikute tegevusteraapia;
 • Vaimse tervise häiretega isikute tegevusteraapia.

Kutse taotlemine toimub 2 etapis:
1.    kirjaliku juhtumi analüüsi esitamine – juhtumianalüüs peab vastama kutsestandardi kohustuslikele kompetentsidele; taotleja tõendab hinnatavaid kompetentse juhendi järgi koostatud juhtumi analüüsi tabelis (vt. Hindamisstandard, vorm H1);
2.    intervjuu – taotleja tõendab kompetentse, esitades oma juhtumianalüüsi (aeg max 30 minutit) ja vastab suuliselt hindamiskomisjoni küsimustele vahetult või hindamiskomisjoni poolt etteantud ettevalmistusaja järel.

Juhtumi analüüsi valikul tuleb lähtuda järgnevast:

 • juhtum on võetud taotleja viimase kahe aasta töökogemusest;
 • juhtum peab olema valitud nii, et selle kaudu on võimalik kirjeldada kõigi nõutud kompetentside tegevusnäitajaid vastavalt taotleja valitud tegevualale;
 • taotleja esitab juhtumi analüüsi tabelit H1 kasutades.

Korraga võib taotleda rohkem kui ühe tegevusala kutset, kuid sel juhul tuleb iga valitud eriala kohta esitada eraldi avaldused, juhtumianalüüsid ja maksekorraldused. N: soovid taotleda neuroloogilise häiretega isikute tegevusteraapia ja tugiliikumise häiretega isikute tegevusteraapia kutset; selleks tuleb esitada 2 avaldust (üks neuroloogilise juhtumi kohta ja teine tugiliikumise häiretega juhtumi kohta), 2 eraldi juhtumianalüüsi (üks neuroloogilise juhtumi kohta ja teine tugiliikumise häiretega juhtumi kohta) ja 2 maksekorraldust (üks kord maksad neuroloogilise… kutse saamise eest ja teine kord maksad tugiliikumise…. kutse saamise eest).

Vastavalt kutse andmise korrale (dokumendi leiad SIIT) on kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 1. Vormikohane avaldus (NB! Avaldus peab olema digiallkirjastatud!!), vt. kutse andmise kord LISA 1;
 2. Vormikohane CV, vt. kutse andmise kord LISA 2.
 3. CV lisad, vt. kutse andmise kord lisa 1:
  3.1.    isikuttõendava dokumendi koopia;
  3.2.    haridusttõendava dokumendi koopia;
  3.3.    tööandja kinnitus töötamise ja koormuse kohta;
  3.4.    täienduskoolituste tunnistuste koopiad või dokumendite koopiad tegevuse kohta koolitajana või koopiad avaldatud publikatsioonidest või õppematerjalidest.
 4.  Juhtumianalüüs (koos lisadega);
 5. Maksekorralduse koopia(d).

KONTAKTISIK

Piret Laur, mobiil +372 5347 5939, e-post: ttkutse@gmail.com