Põhikiri

EESTI TEGEVUSTERAPEUTIDE LIIDU PÕHIKIRI

Kinnitatud 19.05.2009 üldkoosoleku otsusega.

1. Üldsätted

1.1. EESTI TEGEVUSTERAPEUTIDE LIIT (edaspidi Liit) on Eesti tegevusterapeutide vabatahtlik ühendus. Nime lühendina võib kasutada ETL, inglise keeles – Estonian Association of Occupational Therapists.

1.2. Liit on asutatud 19.05.2009 Eesti Tegevusterapeutide Liidu ja Akadeemiline Ühing Eesti Tegevusterapeudid ühinemisel.

1.3. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.4. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Liidul on oma sümboolika ja pangaarve(d).

1.5. Liit tegutseb vastavalt Mittetulundusühingute seadusele ning juhindub oma tegevuses tegevusterapeudi kutsestandardist, Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Liit kasutab oma tulu vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.6. Liidu eesmärgiks on:

1.6.1. edendada tegevusteraapiaalast õppe-, teadus- ja kutsetööd ning täiendõpet;

1.6.2. korraldada infovahetust eesti tegevusterapeutide vahel, aidata kaasa uurimustulemuste avalikustamisele ja tegevusterapeutiliste teadmiste levitamisele;

1.6.3. arendada koostööd rahvusvaheliste erialaühendustega ;

1.6.4. kaitsta Eesti tegevusterapeutide professionaalseid huve;

1.6.5. tutvustada ja propageerida tegevusteraapia eriala Eestis;

1.6.6. esindada Eesti tegevusterapeute väljaspool vabariiki ;

1.6.7. arendada koostööd teiste kutseliitude ja organisatsioonidega;

1.6.8. teha eriala puudutavaid ettepanekuid seadusandlikele – ja valitsusorganitele;

1.6.9. järelevalve teostamine tegevusterapeudi kutse-eetika reeglite järgimise üle.

2. Liidu vara

2.1. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2.2. Liidu varaks on talle kuuluvad asjad ja raha.

2.3. Liidu rahalised vahendid saadakse liikmemaksudest, ühingu põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks korraldavatest üritustest saadavast tulust, annetustest ja muudest laekumistest.

2.4. Liit vastutab oma kohustuste eest kogu varaga.

3. Liidu liikmed

3.1. Liidul on hääleõigusega liikmed, hääleõiguseta liikmed, välisliikmed ja auliikmed.

3.2. Hääleõiguslikuks liikmeks on tegevusterapeudid, kes on läbinud Maailma Tegevusterapeutide Föderatsiooni (WFOT) poolt tunnustatud õppekava.

3.3. Hääleõiguseta liikmeteks võivad olla tegevusterapeudina töötavad isikud, kellel puudub erialane kõrgharidus või tegevusteraapia eriala üliõpilased.

3.4. Välisliikmeks võib olla iga isik või organisatsioon, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Välisliige kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

3.5. Auliikmeks võivad olla isikud, kellel on väljapaistvaid teeneid liidu ees või eriala arendamisel. Auliige nimetatakse üldkoosoleku otsusel.

3.6. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse alusel. Kui juhatuse keeldumise korral taotlejat liitu vastu ei võta, võib taotleja pöörduda üldkoosoleku poole, kes otsustab vastuvõtmise lõplikult lihthäälteenamuse alusel.

3.7. Liikmeks vastu võtmisel on uus liige kohustatud tasuma jooksva aasta liikmemaksu ja andma allkirja põhikirjaga tutvumise kohta.

3.8. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille juhatus peab rahuldama ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast.

3.9. Liidu liige võidakse juhatuse otsusel liidust välja arvata järgmistel juhtudel:

3.9.1. kui ta ei ole maksnud liikmemaksu iga aasta 1. märtsiks ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

3.9.2. kui on rikkunud kutseetika nõudeid;

3.9.3. kui on kahjustanud liidu mainet ja huve;

3.9.4. ei ole viimase kolme aasta jooksul osa võtnud ühestki liidu tegevusest.

3.10. Liidu liikme väljaarvamise otsustab juhatus ja annab oma otsusest teada liikmele kirjalikult. Kirjas peab olema ära näidatud väljaarvamise põhjus. Isik, kelle kohta vastav otsus on tehtud võib pöörduda otsuse vaidlustamiseks üldkoosoleku poole ja otsuse vaidlustada. Liidust väljaarvamine otsustatakse lõplikult avalduse esitamisest järgmisel üldkoosolekul lihthäälteenamusega.

3.11. Liikmete registrit peab juhatus.

4. Liidu liikmete õigused ja kohustused

4.1. Liidu liikmete õigused ja kohustused jõustuvad tema liikmeks vastu võtmise päevast.

4.2. Hääleõigusega liikmel on õigus:

4.2.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

4.2.2. olla valitud juhatusse ja kontrollorganitesse;

4.2.3. saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet liidu tegevuse kohta.

4.3. Liidu liikmel on õigus:

4.3.1. osaleda liidu üritustel;

4.3.2. saada liidult abi professionaalsete huvide kaitsel;

4.3.3. astuda liidust välja;

4.3.4. kasutada ettenähtud korras liidu vara ja saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

4.4. Liidu liige on kohustatud:

4.4.1. järgima põhikirja ja juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid;

4.4.2. tasuma liikmemaksu.

5. Üldkoosolek

5.1. Liidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, kus hääleõiguslikul liikmel on otsuste vastu võtmisel üks hääl. Liige võib hääleõigust kasutada esindaja kaudu kirjaliku volikirja abil. Hääleõigusega liiget võib esindada ainult teine hääleõigusega liige.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. põhikirja muutmine;

5.2.2. liidu eesmärgi muutmine;

5.2.3. juhatuse valimine;

5.2.4. revisjonikomisjoni valimine;

5.2.5. auliikmete valimine.

5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

5.4. Erakorraliselt võib juhatus üldkoosoleku kokku kutsuda järgmistel põhjustel:

5.4.1. vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel;

5.4.2. revisjonikomisjoni nõudel;

5.4.3. kui seda nõuavad liidu huvid;

5.4.4. majandusaasta aruande kinnitamiseks.

5.5. Üldkoosoleku kokku kutsumisest teatatakse vähemalt 10 päeva enne toimumist.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole hääleõiguslikest liikmetest.

5.7. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu hääleõiguslike liikmete poolthääleenamusega. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 poolthääleenamus.

5.8. Kui otsustusvõimeline üldkoosolek ei tule kokku esimesel kutsel, kutsutakse kokku uus koosolek. Teisel kutsel sama päevakorraga kokku tulnud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalviibivate hääleõiguslike liikmete arvust.

5.9. Üldkoosolek valib revisjonikomisjoni, milles on vähemalt 3 liiget.

Revisjonikomisjon:

5.9.1. jälgib juhatuse tegevuse vastavust põhikirjale;

5.9.2. jälgib liidu tegevuse vastavust põhikirjale ja kord aastas revideerib liidu finantsmajanduslikku asjaajamist ning informeerib selle tulemustest juhatust ja üldkoosolekut;

5.9.3. valib oma liikmete hulgast esimehe, kes võib osa võtta juhatuse koosolekutest.

6. Juhatus

6.1. Liitu juhib ja esindab vähemalt 3 kuid mitte rohkem kui 7 liikmeline üldkoosoleku poolt 2 aastaks valitud juhatus.

6.2. Juhatuse esimees kuulub juhatuse koosseisu ja korraldab juhatuse tööd.

6.3. Juhatus valib oma liikmete seast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja.

6.4. Liidu esindamise õigus õigustoimingutes on juhatuse esimehel ja tema äraolekul esimehe asetäitjal koos ühe juhatuse liikmega.

6.5. Juhatus võtab otsuseid vastu poolthäälteenamusega.

7. Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

7.1. Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Liit lõpetatakse:

7.2.1. üldkoosoleku otsusega;

7.2.2. pankrotimenetluse alustamisel Liidu vastu

7.3 Liidu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest

7.4 Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse.

7.5 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja vara deponeerimist läheb Liidu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

8. Lõppsätted

8.1. ETL kuulub kandmisele Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

8.2. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele.

Põhikiri on kinnitatud 19.05.2009 üldkoosleku otsusega