Kutse andmine

Kutsete andmise kontaktisikuks on Anne-Mari Rebane, mobiil +372 5813 8018, e-post: avskutse@gmail.com või ttkutse@gmail.com.

Kutsete andmise keskkond: https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=1986

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu on Eesti Tegevusterapeutide Liidule andnud õiguse anda järgnevaid kutseid (täpsem info nimetusele vajutades):

TEGEVUSTERAPEUT  ((voor on avatud dokumentide esitamiseks kuni 20.12.2018)

ABIVAHENDI SPETSIALIST  (tase 4- I voor avatud dokumentide esitamiseks kuni 17.11, tase 5- 2019 suvi)

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi eesmärk on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardi väljatöötamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kuidas saab kutsesüsteem toetada sinu tegevust?

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus. Kutsestandard ütleb, milline kompetentsus sul peaks olema, et oma kutsealal edukalt tegutseda.

Kui oled leidnud sinu tööle või huvidele vastava kutsestandardi, siis võid lasta oma kompetentsust hinnata. Hindamise tulemusena otsustab vastav kutset andev organ, kas sul on olemas vajalik kompetentsus, mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis. Kompetentsuse tõendamisel võetakse arvesse ka läbitud koolitusi ning edukat tegutsemist kutsealal. Positiivse otsuse järel väljastatakse sulle kutsetunnistus.

Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik ning ei ole töötamise eeltingimus, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on teataval ametikohal töötamiseks nõutud kutsetunnistuse olemasolu.
Kui ka sinu ametikohal kutsetunnistus seadusega nõutud ei ole, tasub selle omandamise peale mõelda, kuna kutsetunnistus aitab:

  • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima;
  • suurendada läbilöögivõimet tööturul;
  • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel;
  • planeerida oma karjääri ja arengut;
  • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Tänu kutsetunnistusele oled sa väga hinnatud töötaja!

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib kutseseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12974050?leiaKehtiv ).
Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda (https://www.kutsekoda.ee/et/index).