Kutse andmine

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib kutseseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12974050?leiaKehtiv ). Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda (https://www.kutsekoda.ee). Kutsetunnistuse olemasolu ja kehtivust on võimalik kontrollida Kutseregistrist (https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?).

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu on Eesti Tegevusterapeutide Liidule andnud õiguse anda järgnevaid kutseid (täpsem info nimetusele vajutades):

TEGEVUSTERAPEUT (III vooru dokumentide esitamine 01.10-18.11.2019, IV vooru dokumentide esitamine toimub 2020.a kevadel).

ABIVAHENDI SPETSIALIST (tase 4- V voor on avatud dokumentide esitamiseks  09.08-09.09.2019, VI voor 10.09-10.10.2019, tase 5- samaaegselt VI vooruga).

Kutsete taotlemise dokumentide esitamine toimub kutsete andmise keskkonnas: https://moodle.hitsa.ee/course/index.php?categoryid=1986

Kutsete andmise kontaktisikuks on Anne-Mari Rebane, mobiil +372 5813 8018, e-post: avskutse@gmail.com või ttkutse@gmail.com.