Abivahendi spetsialist

Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule abivahendi spetsialist kutsete (tase 4 ja tase 5) kutse andmise õiguse 03.11.2017.a. koosolekul otsusega nr 5.1 kehtivusega kuni 02.11.2022.

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutsestandard (kehtiv kuni 12.12.2021) on leitav siit: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10627824

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutsestandard (kehtiv kuni 08.11.2023) on leitav siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10715558

Kutse taotlemise tasud: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10469928#komp_osatasud  

Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon:

Janar Vaik MTÜ Jumalalaegas esimees
Katrin Järveots Tallinna Tervishoiu Kõrgkool aseesimees
Anneli Habicht Eesti Puuetega Inimeste Koda liige
Ida Joao-Hussar Eesti Tegevusterapeutide Liit liige
Ligita Haavik Tervise Abi liige
Tiina Kadak Eesti Apteekide Ühendus liige
Merlin Veinberg Sotsiaalkindlustusamet liige

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutse hindamiskomisjon: 

 • Annika Elmend
 • Marju Johanson
 • Aili Lopman
 • Hille Maas
 • Liina Valdmann
 • Triin Teresa Veensalu
 • Kairi Lees (varuliige)

KUTSE ANDMISE VOORUD

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutse andmise voorud:

 • I voor (Tallinn): dokumentide vastuvõtt 17.10-17.11.2018, eksami toimumine 07.12.2018.
 • II voor (Tallinn): dokumentide vastuvõtt 23.12.2018-23.01.2019, eksami toimumine 7. nädalal.
 • III voor (Tartu): dokumentide vastuvõtt  22.03-22.04.2019, eksami toimumine 06.05.2019.
 • IV voor (vooru ei toimu).
 • V voor (Tallinn): dokumentide vastuvõtt 29.06-29.07.2019, eksami toimumine 34. nädalal.
 • VI voor (Tartu): dokumentide vastuvõtt 07.09-07.10.2019, eksami toimumine 44. nädalal.
 • VII voor (Tallinn): dokumentide vastuvõtt 25.10-25.11.2019, eksami toimumine 51. nädalal.
 • Alates 2020. aastast toimub kutse andmine 2x aastas: I poolaasta Tartus (toimub juhul kui kutse taotlejaid on vähemalt 15) ja II poolaasta Tallinnas (sõltumata taotlejate arvust). 

Täpsemat infot voorude kohta saab siit: https://docs.google.com/spreadsheets/d/151xOjSXvsFer3HNhJRhV46WFBJ07R-iQ1UbMc6cqks4/edit?usp=sharing

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutse andmise voor toimub eeldatavasti suvi 2019 pärast seda kui kutse andmise kord on viidud vastavusse uuendatud kutsestandardiga.

KUTSE TAOTLEMINE 

Kutse andmine toimub vastavalt kutse andmise korrale (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10669546) ja hindamisstandardile. Kutse taotleja esitab kõik dokumendid Moodle keskkonnas: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=23736. Esitatud dokumentidest peavad olema digiallkirjastatud avaldus taotleja ning tööandja tõend tööandja poolt. Juhul kui dokumentide vastuvõtu ajal esitatud dokumentides on puudujääke siis antakse taotlejale täiendav aeg puuduste kõrvaldamiseks. Kõik kutse taotlejad, kelle dokumendid vastavad kutse taotlemise eeltingimustele, lastakse kutse eksamile.      

Kutse abivahendi spetsialist, tase 4

Taotlemise eeltingimused on:
a) taotleja on läbinud erialase vastava taseme kutseõppe õppekava või;
b) on omandanud vähemalt põhihariduse ja kutseoskused töö käigus.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt põhihariduse olemasolu korral abivahendi spetsialisti kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia;
c) vormikohane tööandja kinnitus vähemalt pooleaastase kutsealase töökogemuse kohta juhul kui kutset taotletakse töö käigus omandatud kutseoskuste põhjal;
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Hindamismeetodid on:
a) kirjalik test.

Kutse abivahendi spetsialist, tase 4 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on teoreetiline eksam.

Kutse abivahendi spetsialist, tase 5

Taotlemise eeltingimused on:
a) taotleja on omandanud vähemalt keskhariduse;
b) on osalenud erialas(t)el täiendkoolitus(t)el;
c) on omandanud kutseoskused töö käigus.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vähemalt keskhariduse ning igas tõendatavas spetsialiseerumise valdkonnas viimase viie aasta jooksul vähemalt 3 EAP (78 akadeemilist tundi) ulatuses koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi(te) koopia(d);
c) vormikohane tööandja(te) kinnitus vähemalt kolmeaastase kutsealase töökogemuse kohta 0,5 koormusega täistööajast viimase viia aasta jooksul;
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
e) vormikohane juhtumi analüüs.

Hindamismeetodid on:

 1. taotleja kirjalikult esitatud juhtumianalüüsi hindamine;
 2. intervjuu.

KUTSETE TAASTÕENDAMINE

Taastõendamise eeltingimused on:
a) vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus vähemalt 0,5 koormusega täistööajast viimase viie aasta jooksul;
b) abivahendi spetsialist, tase 5 taastaotleja on viimase viie aasta jooksul täiendanud ennast erialaselt (igas taastõendatavas spetsialiseerumise valdkonnas) vähemalt 2 EAP (56 akadeemilist tundi) ulatuses.

Esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane tööandja kinnitus erialases valdkonnas töötamise kohta;
c) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
d) varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui 12 kuud.

e) abivahendi spetsialist, tase 5 taastõendamise puhul täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi(te) koopia(d);

Taastõendamise hindamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

KONTAKTISIK

Anne-Mari Rebane, mobiil +372 58138018, e-post: avskutse@gmail.com