Abivahendi spetsialist

Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu andis Eesti Tegevusterapeutide Liidule abivahendi spetsialist kutsete (tase 4 ja tase 5) kutse andmise õiguse 03.11.2017.a. koosolekul otsusega nr 5.1 kehtivusega kuni 02.11.2022.

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutsestandard (kehtiv kuni 12.12.2021) on leitav siit: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10627824

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutsestandard (kehtiv kuni 14.10.2018) on leitav siit: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10491144

Kutse taotlemise tasud: https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10469928/hinnad

KUTSE ANDMISE VOORUD

Abivahendi spetsialist, tase 4 kutse andmise voor toimub eeldatavasti suve alguses. Täpsem ajakava on kinnitamisel.

Abivahendi spetsialist, tase 5 kutse andmise voor toimub eeldatavasti talv 2018/2019 pärast seda kui kutse andmise kord on viidud vastavusse uuendatud kutsestandardiga.

ABIVAHENDI SPETSIALISTI KUTSETE KUTSEKOMISJONI LIIKMED (https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10469928/komisjonid)

1. Tööandjad

  • Ligita Haavik, Tervise Abi
  • Tiina Kadak, Eesti Apteekide Ühendus
  1. Töötajad/spetsialistid
  • Ida Joao, Eesti Tegevusterapeutide Liit
  • Triin Teresa Veensalu, Sotsiaalkindlustusamet
  • Janar Vaik, MTÜ Jumalalaegas
  1. Koolitajad
  • Birgit Nicolau Costa, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
  1. Muud osapooled
  • Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koda

KUTSE TAOTLEMINE

Kutse andmine toimub vastavalt kutse andmise korrale. Kutse andmise hindamisstandard ja täpsem korraldus on välja töötamisel.

Kutse abivahendi spetsialist, tase 4

Taotlemise eeltingimused on:
a) taotleja on läbinud erialase vastava taseme kutseõppe õppekava või;
b) on omandanud vähemalt põhihariduse ja kutseoskused töö käigus.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane CV;
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart);
d) vähemalt põhihariduse ning olemasolu korral abivahendi spetsialisti kutseõppe ning kutsealaga seotud täienduskoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi(te) koopia(d);
e) vormikohane tööandja kinnitus vähemalt pooleaastase kutsealase töökogemuse kohta juhul kui kutset taotletakse töö käigus omandatud kutseoskuste põhjal;
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

Hindamismeetodid on:
a) valikvastuste ja avatud küsimustega test;
b) praktilise ülesande lahendamine;

Kutse abivahendi spetsialist, tase 4 kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on teoreetiline eksam.

Kutse abivahendi spetsialist, tase 5

Taotlemise eeltingimused on:
a) taotleja on omandanud vähemalt keskhariduse;
b) on osalenud erialas(t)el täiendkoolitus(t)el;
c) on omandanud kutseoskused töö käigus.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane CV;
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart);
d) vähemalt keskhariduse ning igas tõendatavas spetsialiseerumise valdkonnas vähemalt 3 EAP (78 akadeemilist tundi) ulatuses koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi(te) koopia(d);
e) vormikohane tööandja kinnitus vähemalt kolmeaastase kutsealase töökogemuse kohta;
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
g) vormikohane juhtumi analüüs.

Hindamismeetodid on:
a) taotleja kirjalikult esitatud juhtumianalüüsi hindamine;
b) praktilise ülesande lahendamine;

Kutsete taastõendamine

Taastõendamise eeltingimused on:
a) vähemalt kolmeaastane erialase töö kogemus vähemalt 0,5 koormusega täistööajast viimase viie aasta jooksul;
b) taotleja on viimase viie aasta jooksul täiendanud ennast erialaselt (tase 5 taastõendamisel igas taastõendatavas spetsialiseerumise valdkonnas) vähemalt 2 EAP (56 akadeemilist tundi) ulatuses.

Esitatavad dokumendid on:
a) vormikohane avaldus;
b) vormikohane CV;
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
d) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi(te) koopia(d);
e) vormikohane tööandja kinnitus erialases valdkonnas töötamise kohta;
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
g) varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, mille kehtivuse lõpust pole möödunud rohkem kui 12 kuud.

Hindamine toimub ainult esitatud dokumentide põhjal.

KONTAKTISIK

Anne-Mari Rebane, mobiil +372 58138018, e-post: avskutse@gmail.com